Oznamy

Pozor zmena!

by

Vážení rodičia,
dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.
Zmenu a pôvodné VZN nájdete na: VZN: 237. O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice:
Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
Košice, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 42 zo dňa 15.
decembra 2022, sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 3 ods. 1 sa suma „40 €“ nahrádza sumou „50 €“
    To znamená, že od 1.1.2024 sa mení výška príspevku za Materskú školu zo 40 € na 50 €.
  2. V § 16 odseky 4 a 5 znejú: „(4) Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre
    stravovanie detí a žiakov vo veku do 15 rokov je 8 €.

    To znamená, že od 1.1.2024 sa mení výška príspevku z 5 € na 8 €.