Naša škola

Škola je v prevádzke od roku 1966 a bola projektovaná na 4 triedy materskej školy a 2 oddelenia jasieľ. V tomto roku prevádzkujeme 6 tried, pričom 6. trieda je elokované pracovisko v mestskej časti Pereš a 1 trieda je využitá na športové a hudobno-pohybové činnosti.

Budova materskej školy je jednopodlažná s pavlačami spojená s hospodárskou budovou, kde sa nachádza kancelária riaditeľky MŠ a vedúcej ŠK, kuchyne a jej sociálne a účelové miestnosti, práčovňa a zborovňa s knižnicou.

V prevádzke je 6 tried s vlastnými sociálnymi miestnosťami, skladmi a šatňami. Každá trieda je pomenovaná podľa svojho zamerania, má svoje logo a svoju textovú hymnu.

 • Včielky
 • Levíkovia
 • Motýliky
 • Lienky
 • Ježkovia
 • Sovičky

Prostredie triedy je prispôsobené zameraniu v triede, aby deti podnietilo a evokovalo k činnostiam. Hračky a pomôcky sú uložené voľne v prenosných nádobách a otvorených skrinkách kde deti majú prístup a môžu si kedykoľvek ich vziať ak majú potrebu ich využiť k hre, alebo riadenej alebo samostatnej činnosti. Hračky sú vybrané primerane veku deti v danej triede. Deti majú k dispozícii detské knihy, encyklopédie, telocvičné náradie a náčinie rytmické nástroje. Hudobné nástroje (klavír, akordeón) pre prácu učiteliek. Každá trieda má svoju databázu CD s piesňami, rozprávkami a relaxačnou hudbou a magnetofónom s CD prehrávačom. Triedy sú ďalej vybavené spotrebným materiálom na výtvarnú činnosť, využívajú pracovné zošity na grafomotoriku, matematiku a poznávanie.

Rozmiestnenie a veľkosť nábytku rešpektuje vekové zloženie detí ako aj dostatok priestoru na hry detí na stravovanie pri stoloch v triedach a priestor na odpočinok detí. Ležadlá sú pevné , stabilné, ľahko prenosné a skladateľné. Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené tak, aby slúžili deťom na spontánne hry a na riadenú plánovanú činnosť. Jedna miestnosť v budove školy je vybavená pohybovými pomôckami, cvičebným náradím a náčiním a slúži na pohybové a relaxačné cvičenie, hudobno-pohybové činnosti, prevádzanie modernej a športovej gymnastky.

K interiéru patria prístupové chodby a schodištia, ktoré sú vyzdobené prácami detí a kde sú umiestnené aj panely na výtvarné a pracovné výstavky prác detí.

Exteriér školy pozostáva z predzáhrady, kde sú vysadené záhony s kvetmi a chodník slúži na bicyklovanie. V záhrade za budovou sa nachádza kompostovisko a bylinná špirála, ktorá je vysadená bylinkami a kvetmi. Školský dvor je priestranný s bohatou zeleňou a je vybavený pieskoviskami, preliezkami , hojdačkou a kĺzačkami. Všetko zariadenie je stabilne nainštalované a odolné voči mechanickým zásahom a poveternostným vplyvom. Oplotenie záhrady je nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov.

Charakteristika materskej školy

 • Materská škola Nešporova 28 v Košiciach je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a nadobudnutím školského zákona je súčasťou školskej sústavy, jej zriaďovateľom je Mesto Košice.
 • Výchovno-vzdelávacím jazykom je slovenský jazyk. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu činnosť deťom od 2 do 6 rokov, a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Výchova a vzdelávanie v MŠ sú založené na princípe bezplatného vzdelávania jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
 • Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a vypracovaného Školského vzdelávacieho programu odzrkadľujúceho vnútorné a vonkajšie podmienky MŠ.
 • Po absolvovaní pred-primárneho vzdelávania, minimálne posledného ročníka, dieťa získava osvedčenie.
 • Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
 • Vytvára pre deti stimulujúce prostredie pre ich pohybovú aktivitu, zdravie a zdravý životný štýl.
 • Naša škola prevádzkuje v súčasnosti 6 tried, ktoré majú svoje logo a zameranie.