Poplatky

ŠKOLNÉ

Zmeny poplatkov, ktoré určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

 Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50 €.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

  1. a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,
  2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
  3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.

Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v termíne vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi

STRAVOVANIE

Zmeny poplatkov, ktoré určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Zmeny stravného od 1.1.2023 v školskom roku 2022/2023

Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl je 8 €.

Stravná jednotka na deň: 2,30 €

  • Desiata: 0,55 €
  • Obed: 1,30 €
  • Olovrant: 0,45 €

Rada rodičovského združenia

Mesačný príspevok do rady rodičovského zdruzenia je 10 € mesačne.

Peniaze sú použité na detské výlety, mikulášske balíčky, planetárium a všetky ostatne aktivity, ktoré počas roka s deťmi absolvujeme.