Stravovanie

Časový harmonogram stravovania:

Desiata

8:30 – 8:45 (1. a 2. trieda)
8:45 – 9:00 (3.,4. a 5. trieda)

Obed

11:15 – 11:45 (1. a 2. trieda)
11:45 – 12:15 (3.,4. a 5. trieda)

Olovrant

14:30 – 14:45 (1. a 2. trieda)
14:15 – 15:00 (3.,4. a 5. trieda).

Zmeny stravného od 1.1.2023 v školskom roku 2022/2023

Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl je 8 €.

Stravná jednotka na deň: 2,30 €

  • Desiata: 0,55 €
  • Obed: 1,30 €
  • Olovrant: 0,45 €

Povinnosti rodičov

Podľa uznesenia plenárneho zasadnutia Rady rodičovského združenia sa príspevok na stravu uhrádza najneskor do 15 dňa mesiaca príslušného kalendárneho roka. (Príklad Október sa uhrádza do 15. Októbra). Ak príspevok na stavu nebude uhradený do stanoveného termínu a dieťa nemá vedený v účt. evidencii preplatok, nemá dieťa nárok na stravu.
Vyhlasovanie detí zo stravy v prípade ich neprítomnosti sa uskutočňuje deň vopred telefonicky alebo osobne u vedúcej ŠJ do 8:00 hod, v prípade neodhlásenia je dieťa považované za prítomné a strava sa mu počíta.

t.č. MŠ Nešporova – jedáleň 055/642 65 38
vedúca školskej jedálne: Mgr. Lucia Mihok

Stravné poplatky (IBAN): SK75 5600 0000 0093 0900 9004

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok je k nahliadnutiu na stránke www.eskoly.sk

Všetky objednávky, faktúry sú k dispozícii k nahliadnutiu u vedúcej ŠJ.

Dňom 01.07 2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

 

Ako a koho sa dotkne táto zmena?

 

A) zmena vo výške DB – rodičia detí do 15 rokov ( u nás prípravkári v MŠ) si musia VYBRAŤ, či si uplatnia DB – vyplácaný mesačne od štátu na Váš účet, alebo dotáciu na stravu.

Nemôže byť súbeh oboch tzn nemôžete poberať aj daňový bonus aj dotáciu na stravu v MŠ .

 

B) požiadaťo dotáciu na stravu z titulu HN, resp. ŽM.

Deti 2 – 5 ročné v MŠ môžu poberať stravu len z dôvodu HN alebo ŽM.

Formulár na HN aj ŽM (posúdenie príjmu) si  môžete podať na ÚPSVaR na Popradskej 74. Ak budete zaradení ako poberatelia, kópie dokladov treba predložiť vedúcej ŠJ mesiac vopred pred začiatkom poberania dotácie v MŠ.

Z titulu účinnosti zmien DB od 1.7.2022, bude teda každý kto u nás bol poberateľom dotácie na stravu VYRADENÝ AUTOMATICKY.

Preto je potrebné opätovne, rodičia prípravkárov škol roku 2022/2023, resp alebo poberatelia HN či ŽM, ktorí sa rozhodnú pre nepoberanie DB a budú požadovať dotáciu na stravu v MŠ, podpísať NOVÉ čestné vyhlásenie, platné od 01.07.2022,  ktoré nájdete na stiahnutie nižšie.

Tlačivo musí byť vypísané riadne, podpísané, nascanované a následne zaslané na email: sjnesporova@gmail.com do 31.07.2022 , inak dieťa nebude možné zaradiť do dotačného zoznamu včas.

cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022 o neuplatneni naroku na DB