Stravovanie

Časový harmonogram stravovania:

Desiata

8:30 – 8:45 (1. a 2. trieda)
8:45 – 9:00 (3.,4. a 5. trieda)

Obed

11:15 – 11:45 (1. a 2. trieda)
11:45 – 12:15 (3.,4. a 5. trieda)

Olovrant

14:30 – 14:45 (1. a 2. trieda)
14:15 – 15:00 (3.,4. a 5. trieda).

Na školský rok 2021/2022 je finančný limit na stravu upravený nasledovne:

Stravná jednotka na deň: 1,45 €

  • Desiata: 0,36 €
  • Obed: 0,85 €
  • Olovrant: 0,24 €

Povinnosti rodičov

Podľa uznesenia plenárneho zasadnutia Rady rodičovského združenia sa príspevok na stravu uhrádza najneskor do 15 dňa mesiaca príslušného kalendárneho roka. (Príklad Október sa uhrádza do 15. Októbra). Ak príspevok na stavu nebude uhradený do stanoveného termínu a dieťa nemá vedený v účt. evidencii preplatok, nemá dieťa nárok na stravu.
Vyhlasovanie detí zo stravy v prípade ich neprítomnosti sa uskutočňuje deň vopred telefonicky alebo osobne u vedúcej ŠJ do 8:00 hod, v prípade neodhlásenia je dieťa považované za prítomné a strava sa mu počíta.

t.č. MŠ Nešporova – jedáleň 055/642 65 38
vedúca školskej jedálne: Mgr. Lucia Mihok

Stravné poplatky (IBAN): SK75 5600 0000 0093 0900 9004

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok je k nahliadnutiu na stránke www.eskoly.sk

Všetky objednávky, faktúry sú k dispozícii k nahliadnutiu u vedúcej ŠJ.