Učebné osnovy

Učebnými osnovami nášho Školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predpirmárne vzdelávanie v materských školách:

September:

Obsahový celok: Hurá do školy
Témy týždňa:

 • Domček, domček, kto v tebe býva? – Na (s)poznávanie prostredia materskej školy, triedy, mená kamarátov, spoločné kooperatívne hry, literárne texty o priateľstve (kto tu s nami býva – zamestnanci MŠ)
 • Do mestečka Poriadkova – K dodržiavaniu zásad a pravidiel správania sa v prostredí materskej školy, chronológia denných činností, pre zapájanie klasifikovania
 • Ja sa rád hrám – K uvedomeniu si vlastného „Ja, objavovanie, rozvíjanie osobnej identity
 • My všetci školou povinní – Na získanie uvedomenia si hodnoty seba a ostatných, zapájanie sa do činností v societe 
 • Rytmy času: Jeseň pani bohatá – Na rozvíjanie kapacít konštantných rytmov prírody

Október

Obsahový celok: Jesenné tajomstvá
Témy týždňa:

 • Ovocie – Na rozvíjanie kapacít zmyslového a emocionálneho vnímania  – farby, vône, chute, zážitky
 • Zelenina – Na rozvíjanie kapacít zmyslového a emocionálneho vnímania  – farby, vône, chute, zážitky
 • Zdravá výživa – K uvedomeniu si významu správnej životosprávy pre zdravie človeka
 • Bol raz jeden život – Na získanie a uvedomovanie si hodnoty vlastného tela  a jeho zdravia
 • Šarkan letí – Motorika ako prostriedok na získanie percepčnej skúsenosti

November

Obsahový celok: Pozor na cestách
Témy týždňa:

 • Kráčame lesom –  na stimulovanie konkrétnych predstáv v procese zmien lesa vzhľadom na ročné obdobie
 • Cesta nie je ihrisko – K uvedomelému zvyšovaniu bezpečnosti prostredníctvom primeranej ostražitosti
 • Semafor – K rozvíjaniu poznania a uvedomenie si významu svetelnej signalizácie
 • Dopravné prostriedky a značky – Na objavovanie, bádanie a rozširovanie poznatkov z dopravného ruchu
 • Prvá pomoc – Stimulovanie adekvátnych reakcií pri poskytovaní I. pomoci

December

Obsahový celok: Čaro Vianoc
Témy týždňa:

 • Vítame ťa Mikuláš – K posilneniu sociálnej a emocionálnej inteligencieK posilneniu sociálnej a emocionálnej inteligencie
 • Ako sa mení deň – K rozvíjaniu prírodovedného poznania – fyzikálnych, prírodných javov a chápať vzťahy medzi nimi
 • Vianoce sa blížia – K utváraniu elementárnych poznatkov blížiacich sa sviatkov, participovanie na vianočných prípravách  
 • Vianočný čas – Na podporovanie sociálnych a emocionálnych kompetencií a porozumenia, ako základ zachovania mentálneho zdravia

Január

Obsahový celok: Krásy zimy
Témy týždňa:

 • Zážitky zo zimných prázdnin – Na osvojovanie si zručností sociálnej komunikácie
 • Rytmy času: Zima – Na rozvoj kapacít vnímania konštantných rytmov prírody
 • Vplyv počasia na zdravie – K rozvíjaniu prírodovedného poznania, meteorologické a iné javy, k uvedomeniu si vplyvu počasia, na zdravie človeka.
 • Príroda okolo vodných tokov – Na objavovanie možností a prostriedkov skúmania v okolitom prírodnom prostredí

Február

Obsahový celok: Šantenie
Témy týždňa:

 • Zvieratká v zime – Na objavovanie a skúmanie poznatkov z prírodného prostredia, v ktorom žijú zvieratá a prejavovanie lásky k nim.
 • Karneval – Na zvyšovanie interpersonálnej  kompetencie.
 • Zimné športy – Na stimulovanie potenciálu a kompetencií viažúcich sa na telovýchovné činnosti a šport.
 • Všetko má svoj čas – Na rozvoj kritických postojov voči faktom a informáciám poskytovaných širokým obklopujúcim prostredím.

Marec

Obsahový celok: Vôňa jari
Témy týždňa:

 • Život knihy – Pre priblíženie sa a zapojenie k písanému jazyku a podporovanie trvalého pozitívneho vzťahu ku knihe
 • Chránime prírodu  – Na podporu adekvátneho správania, konania dieťaťa vo vzťahu k obklopujúcemu prírodnému prostrediu.
 • Prišla k nám jar – N arozvoj kapacít vnímania, k emocionálne bohatému vzťahu k prírodnému prostrediu.
 • Zvieratá a ich mláďatá – K rozvíjaniu prírodovedného poznania a uvedomovania si zrodu nového života v ríši zvierat

Apríl

Obsahový celok: Ako plynie čas
Témy týždňa:

 • Exotické zvieratá – Na objavovanie, bádanie a skúmanie prírodného prostredia, v ktorom žijú exotické zvieratá.
 • Veľká noc – K spolucíteniu a spoluprežívaniu dňa sviatku a jeho osláv  , prírodné fenomény.
 • Planéta zem a jej obyvatelia – Na stimulovanie a uspokojovanie zvedavosti a záujmu detí, atmosferické, prírodné fenomény
 • Kde bývam– Na rozvíjanie kapacít spracovávať a klasifikovať širšie spoločenské prostredie

Máj

Obsahový celok: Život všetkých nás
Témy týždňa:

 • Naša vlasť – Na rozvoj stupňujúceho sa preberania hodnôt vlasteneckej kultúry
 • Moja mama – Pre osvojovanie si primeranej komunikácie citov
 • Známe profesie – Na rozvíjanie návykov, zručností, vedomostí, postojov a základov hodnotového systému
 • Nebezpečné predmety – Na aktivizovanie kritického myslenia pri manipulácii s nebezpečnými predmetmi

Jún

Obsahový celok: Svet okolo nás
Témy týždňa:

 • Príbeh jednej kvapôčky vody -Na stimulovanie zvedavosti, túžby po poznávaní,bádaní, skúmaní prírody a jej javov
 • Svet vtákov -K utváraniu základov environmentálnej kultúry
 • Svet chrobákov – K utváraniu základov environmentálnej kultúry
 • Rytmy času: Farby leta -Na rozvoj kapacít vnímania konštantných rytmov prírody, na stimulovanie zrakového vnímania