Zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo materskej školy Nešporova 28, Košice oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2024/2025 sa bude konať v termínoch

02.05.2024   (štvrtok)      od  08.30  – 16.30 hod

03.05.2024   (piatok)      od  10.00  –  14.00 hod

06.05.2024   (pondelok)     od  12.00  –  15.00 hod


Riaditeľstvo materskej školy Nešporova 28, Košice oznamuje zákonným zástupcom Elokovaného pracoviska Bystrická 34, Košice ako súčasti Materskej školy Nešporova 28, Košice,že prijímanie detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2024/2025 sa bude konať  

dňa 03.05.2024 (piatok) od 14.30 hod  –  16.00 hod


Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

  • právo na prijatie majú deti vo veku od troch do šiestich rokov veku,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2024 dosiahnu 5 rokov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a budú sa prijímať podľa miesta trvalého bydliska,
  • ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,
  • do Materskej školy možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú na škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky materskej školy.