Oznamy

Zmena v podmienkach získania daňového bonusu

by

Mílí rodičia,

dňom 01.07 2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Ako a koho sa dotkne táto zmena?

A) zmena vo výške DB – rodičia detí do 15 rokov ( u nás prípravkári v MŠ) si musia VYBRAŤ, či si uplatnia DB – vyplácaný mesačne od štátu na Váš účet, alebo dotáciu na stravu.

Nemôže byť súbeh oboch tzn nemôžete poberať aj daňový bonus aj dotáciu na stravu v MŠ .

B) požiadaťo dotáciu na stravu z titulu HN, resp. ŽM.

Deti 2 – 5 ročné v MŠ môžu poberať stravu len z dôvodu HN alebo ŽM.

Formulár na HN aj ŽM (posúdenie príjmu) si  môžete podať na ÚPSVaR na Popradskej 74. Ak budete zaradení ako poberatelia, kópie dokladov treba predložiť vedúcej ŠJ mesiac vopred pred začiatkom poberania dotácie v MŠ.

Z titulu účinnosti zmien DB od 1.7.2022, bude teda každý kto u nás bol poberateľom dotácie na stravu VYRADENÝ AUTOMATICKY.

Preto je potrebné opätovne, rodičia prípravkárov škol roku 2022/2023, resp alebo poberatelia HN či ŽM, ktorí sa rozhodnú pre nepoberanie DB a budú požadovať dotáciu na stravu v MŠ, podpísať NOVÉ čestné vyhlásenie, platné od 01.07.2022,  ktoré nájdete na stiahnutie nižšie.

Tlačivo musí byť vypísané riadne, podpísané, nascanované a následne zaslané na email: sjnesporova@gmail.com do 31.07.2022 , inak dieťa nebude možné zaradiť do dotačného zoznamu včas.